αποτιμήσεις

Οι Chartered Surveyors Synergy Valuations παρέχουν λεπτομερείς αποτιμήσεις για όλους τους τύπους ακινήτων σε όλη την Κύπρο, με τη χρήση λογισμικού που βασίζεται σε GIS και με ενδελεχή ανάλυση δεδομένων αγοράς.

Η διαδικασία αποτίμησης περιλαμβάνει τη διεξαγωγή μιας ολοκληρωμένης φυσικής επιθεώρησης του ακίνητα ακολουθούμενη από λεπτομερή έρευνα αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης συγκρίσιμων ακινήτων που πωλήθηκαν πρόσφατα, καθώς και των δυνάμεων της αγοράς που επηρεάζουν τελικά την αγοραία αξία ενός ακινήτου.

Οι αναφορές αποτίμησής μας καθοδηγούνται από ένα αυστηρό σύνολο κατευθυντήριων γραμμών, το καλύτερο. πρακτικές, δεοντολογία και επαγγελματικά πρότυπα όπως ορίζονται στα Πρότυπα Αποτίμησης του Βασιλικού Ινστιτούτου Ορκωτών Επιθεωρητών (RICS) και υπό την πιστοποίηση του ΕΤΕΚ.

Στόχοι αποτίμησης περιλαμβάνουν:

 • Στόχους τραπεζικού δανεισμού
 • Αξιολογήσεις αγοράς και πώλησης
 • Υποχρεωτικό Αποζημίωση αγορών
 • Χρηματοοικονομική αναφορά
 • Συμβουλευτικοί σκοποί
 • Αξιολογήσεις ενοικίων
 • Ανάλυση χαρτοφυλακίου
 • Αξιολογήσεις δικαστηρίου
 • Αξιολογήσεις ανάπτυξης
 • Μελέτες σκοπιμότητας

Αξιολογήσεις τύπων ιδιοκτησίας:

 • Οικιστική
 • Γη υπό ανάπτυξη
 • Εμπορική
 • Βιομηχανική
 • Επενδυτικές ιδιότητες
 • Λιανική
 • li>
 • Ξενοδοχεία

Μελέτες σκοπιμότητας
Μια μελέτη σκοπιμότητας είναι μια ανάλυση της βιωσιμότητας μιας προτεινόμενης ανάπτυξης, εντοπίζοντας δυνατότητες ευκαιρίες, απειλές, δυνατά και αδύναμα σημεία και είναι το σημείο εκκίνησης για την επίτευξη του μέγιστου δυναμικού και της καλύτερης δυνατής απόδοσης, δηλαδή της υψηλότερης και βέλτιστης χρήσης οποιασδήποτε ανάπτυξης.

Η μελέτη σκοπιμότητας αξιολογεί μια προτεινόμενη ανάπτυξη για να προσδιορίσει εάν αυτή είναι πιθανό να είναι επιτυχής και περιλαμβάνει μια εις βάθος ανάλυση αγοράς, ανάλυση τοποθεσίας και δημογραφική ανάλυση, ανάλυση συναλλαγών, επιλογές χρήσης, δέουσα επιμέλεια, ανάλυση SWOT, νομικά θέματα, ανταγωνισμό και πιθανούς κινδύνους.

Είναι ένα ισχυρό εργαλείο που καλύπτει όλες τις πτυχές του έργου, αποκαλύπτοντας τυχόν εμπόδια και βοηθά στον προσδιορισμό του αν αξίζει να αναληφθεί το έργο.