Σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται μία επαγγελματική εκτίμηση ενός ακινήτου και ποια στοιχεία πρέπει να συλλεχθούν από τον επαγγελματία εκτιμητή, ώστε να γίνει ορθά η διαδικασία και να εξαχθεί η πραγματική αξία του;

Η απορία του μήνα

Επειδή όταν απορώ αξίζει να… ρωτώ!

Μέσα από τη συγκεκριμένη στήλη του μηνιαίου, διαδικτυακού περιοδικού της Synergy Real Estate, παρέχονται απαντήσεις σε ποικίλα ερωτήματα που σχετίζονται με τα ακίνητα και την κτηματαγορά της Κύπρου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας μας, Χριστόδουλος Κυριάκου, απαντάει στο ερώτημα που του τέθηκε αυτό το μήνα.

Σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται μία επαγγελματική εκτίμηση ενός ακινήτου και ποια στοιχεία πρέπει να συλλεχθούν από τον επαγγελματία εκτιμητή, ώστε να γίνει ορθά η διαδικασία και να εξαχθεί η πραγματική αξία του;

Εξαρχής, θα πρέπει να τονιστεί ότι η εκτίμηση της αξίας ενός ακινήτου δεν είναι μία απλή υπόθεση, αλλά αποτελεί μία πολύπλοκη διαδικασία που χρειάζεται γνώση και εξειδίκευση.

Μια επαγγελματική εκτίμηση, δηλαδή μία επίσημη έκθεση από πιστοποιημένο εκτιμητή, χρειάζεται για αρκετούς λόγους με τους κυριότερους και πιο συχνούς να είναι:

•          Εξασφάλιση δανείου

•          Σε περίπτωση αγοραπωλησίας

•          Για σκοπούς αναδιάρθρωσης δανείου

•          Δικαστικές διαφορές

•          Για κληρονομικές υποθέσεις

•          Υπολογισμός μισθωτικής/ενοικιαστικής αξίας

•          Υπολογισμός αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης

•          Χρηματοοικονομικές καταστάσεις εταιρειών

•          Ανάλυση βιωσιμότητας επένδυσης

•          Για μία γενική αξιολόγηση της αξίας του ακινήτου

Ανάλογα με τη φύση του ακινήτου, τα κυριότερα έγγραφα που συνήθως απαιτούνται για τη διεκπεραίωση μίας ολοκληρωμένης και ορθής εκτίμησης, είναι:

•          Τίτλος ιδιοκτησίας

•          Πιστοποιητικό Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας

•          Αρχιτεκτονικά Σχέδια

•          Πολεοδομική και Άδεια Οικοδομής ή Άδεια Διαχωρισμού

•          Πιστοποιητικό Τελικής Έγκρισης

•          Ενοικιαστήρια Συμβόλαια

•          Συμφωνία Διανομής

Να τονιστεί ότι οι εκτιμήσεις ακινήτων πρέπει να πραγματοποιούνται από πιστοποιημένους εκτιμητές οι οποίοι να γνωρίζουν τις διάφορες μεθόδους εκτίμησης αλλά και να μπορούν να αναγνωρίσουν και να επιλέξουν την κατάλληλη ή κατάλληλες μεθόδους σε κάθε περίπτωση.

Η διαδικασία εκτίμησης περιλαμβάνει τη διεξαγωγή μιας ολοκληρωμένης φυσικής επιθεώρησης του ακινήτου ακολουθούμενη από λεπτομερή έρευνα αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης συγκρίσιμων ακινήτων που πωλήθηκαν στο πρόσφατο παρελθόν, καθώς και των συνθηκών της αγοράς που επηρεάζουν την αγοραία αξία ενός ακινήτου.

Επιπρόσθετα, ο εκτιμητής οφείλει να διαθέτει αντίληψη των νομικών και φυσικών χαρακτηριστικών ενός ακινήτου και θα πρέπει να στηρίζεται σε πραγματικά δεδομένα και γεγονότα αποφεύγοντας έτσι οποιαδήποτε παραπλανητική παρουσίαση στοιχείων.

Στη Synergy Real Estate, μέσω της Synergy Valuations Chartered Surveyors, η διαπεραίωση των εκτιμήσεων διενεργείται  σύμφωνα με τα πρότυπα του Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) και με την πιστοποίηση του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 22 525269.